پرونده های ثبتی

ارائه كلیه خدمات تخصصی در امور ثبتی از قبيل:

امور ثبتی - اجرا

طرح و پيگيري اجراي كليه احكام و اسناد داخلي و خارجي از قبيل:

– اخذ اجرائيه ثبتي در مورد مهريه

– اخذ اجرائيه ثبتي در مورد چك بلامحل

– اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء

امور ثبتی- ثبت شرکت ها و مؤسسات

– ثبت شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجارتي

– ثبت شعب و نمايندگي ها

– ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

امور ثبتی – ثبت علائم تجاری اختراعات و تألیفات

– ثبت نام و علامت تجاري

– ثبت اختراعات در داخل و خارج كشور

– ثبت تألیفات و ترجمه ها