در صورتی که صادر کننده چک فوت کند بانک میتواند قبل از حصر وراثت چک را به دارنده پرداخت کند زیرا در زمان صدور چک شخص زنده بوده و ان تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است.