پرونده های خانوادگی

ارائه خدمات مشاوره‌ای و قبول وكالت در پرونده های خانوادگی، ارث و ثبت احوال از قبیل :

 • اجرای حكم طلاق صادره از دادگاههای خارجی
 • پیگیری دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور
 • وضعیت ازدواج اتباع ایران با خارجیان
 • وضعیت سرپرستی و حضانت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از كشور
 • درخواست ملاقات فرزند
 • دعاوی راجع به مهریه
 • دعاوی راجع به نفقه
 • دعاوی راجع به تمكین
 • ازدواج مجدد
 • فسخ نكاح
 • دعاوی مربوط به جهیزیه
 • نصب و عزل قیم
 • عزل ولی قهری
 • نفی و اثبات نسب
 • ازدواج موقت
 • مطالبه سهم الارث
 • تقسیم تركه متوفی
 • مهر و موم و تحریر (صورت برداری) تركه
 • تنفیذ (اثبات اعتبار) وصیت نامه
 • امور مربوط به تغییر و اصلاح شناسنامه
 • ...